Opleiding tot bondingpsychotherapeut of bondingtherapeut

De Vereniging voor Bondingpsychotherapie organiseert en verzorgt de opleiding in Nederland en België in de bondingpsychotherapie.
Afhankelijk van de vooropleiding wordt opgeleid tot bondingpsychotherapeut of bondingtherapeut. Een bondingpsychotherapeut heeft een vooropleiding als psycholoog, psychotherapeut of psychiater en kan na voltooiing van de opleiding als zelfstandig therapeut werken. Een bondingtherapeut heeft een andere, op hulpverlening gerichte, opleiding.

Dit kan een opleiding zijn tot arts, agoog, psychomotore therapeut, bewegingstherapeut of een hogere beroepsopleiding zoals maatschappelijk werker, of inrichtingswerker met een voortgezette opleiding en heeft aanvullend een cursus ontwikkelingspsychologie en psychopathologie gevolgd als deze onderwerpen geen deel uitmaken van de vooropleiding. Een bondingtherapeut kan de therapie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van een psycholoog of psychiater. Dit kan bij voorbeeld het geval zijn bij werken met deze methode in een behandelinstelling.

De bondingpsychotherapie-opleiding is voor beide groepen in principe dezelfde. Diegenen, die in hun vooropleiding geen ontwikkelingpsychologie en psychopathologie als vak hebben gehad moeten daarvoor een aparte cursus volgen.

De totale opleidingsduur is ongeveer 4 jaar. Je kan de opleiding op elk moment beginnen, t.w. met leertherapie. Het theoretisch deel van de opleiding start bij voldoende aanmeldingen.  De opleiding bestaat uit een viertal onderdelen:
Lees verder


De leertherapie (150-200 uur)
Deze bestaat uit deelname aan een doorlopende bondingpsychotherapiegroep die wordt geleid door een opleider. Aan deze groep wordt ook deelgenomen door cliënten die voor eigen therapie komen.  Deelname aan een doorlopende groep kan plaats vinden in maandelijkse weekends met twee maal 8 uur therapiegroep al of niet met een follow-upgroep in de week erna van 4 uur of deelname aan een doorlopende tweewekelijkse avondgroep van 4 uur. Het zijn open groepen. Aan de deelname gaat een intake, eventueel gevolgd door individuele gesprekken en een voorbereidende groepsbijeenkomst vooraf.

De leertherapie houdt meestal in een deelname gedurende een jaar (150-250 uur). De duur van een leertherapie kan korter zijn als aan eerdere leertherapieën in andere vormen van groepstherapie is deelgenomen. Het aantal uren hangt onder meer af van leertherapie-ervaring in andere opleidingen. Er is een 2 tot 3 maandelijkse bijenkomst van therapeuten in opleiding met discussies over onder andere literatuur en video-opnamen van bondinggroepen.

Een theoretische cursus
Deze bestaat uit bijeenkomsten van 11 dagdelen en een of meer weekends. Onderwerpen zijn onder meer: de plaats van de methode in het veld van de psychotherapie en de specifieke theorie en praktijk van de bondingpsychotherapie.

Relevante thema’s zijn voorts: hechtingstheorieën, emoties en houdingen, lichaamstaal, indicaties en contra-indicaties, de mogelijkheden van de methode bij psychosomatische aandoeningen, de taal van het lichaam, de ethische code, werken met een co-therapeut, het starten van een nieuwe groep,  specifieke technieken, het effect van de groepsgrootte, groepsdynamica, het intake proces, het meten van vorderingen met behulp van tests, evaluatieonderzoek, kennis van vergelijkbare andere therapieën etc.

Aan het eind van de opleiding wordt een scriptie geschreven over een voor de bondingpsychotherapie relevant onderwerp. Over deze scriptie wordt op een van de studiedagen van de vereniging een referaat gehouden.

De co-therapie (minimaal 120 uur)
In een groep geleid door een van de opleiders wordt gedurende ongeveer een jaar

(minimaal 120 uur) deelgenomen als co-therapeut met een geleidelijk toenemende verantwoordelijkheid voor het werken met de groep. De groepen worden voor- en nabesproken met de groepsleiders.  Er wordt een kort verslag geschreven over de groep en de deelnemers. Van een van de deelnemers wordt een uitgebreid verslag geschreven  over het verloop van de therapie. Er zijn mogelijkheden voor aparte gesprekken met een externe bondingpsychotherapeut/supervisor.

Het zelfstandig leiden van een groep onder supervisie (minimaal 60 uur)
Dit kan samen met een therapeut die eveneens in opleiding is of met een reeds opgeleide bondinpsychotherapeut of bondingtherapeut. Er zijn in deze fase regelmatig supervisiebijeenkomstengesprekken met een externe bondingpsychotherapeut/supervisor. 

De opleiding wordt afgesloten met een gesprek met de opleidingscommissie waarin onder andere de scriptie en het verslag van de gevolgde client aan de orde kunnen komen. Er is geen schriftelijk examen.

 Zie verder de internationale website van de ISBP.

De huidige VBP leden in opleiding tot bonding(psycho)therapeut zijn:

Hannah Aandewiel
Caroline Buys
Tanja Caradonna